Landmeter Landmeter
Klik hier voor een offerte!


Laat je gegevens na en
geef een goede omschrijving van je opdracht

Per kerende ontvang je reactie van je landmeter!


Contacteer landmeter-expert Jan François.
landmeter-expert Jan François

Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert
De wet van 11 mei 2003 stelt dat bepaalde activiteiten slechts door een landmeter mogen worden uitgevoerd:
Art. 3. Tot de beroepswerkzaamheid van landmeter-expert in de zin van deze wet behoren de volgende werkzaamheden:
1║ het afpalen van terreinen;
2║ het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal,welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.


Strafwetboek
Afdeling VIII Vernieling van afsluitingen, verplaatsing of verwijdering van grenspalen en hoekbomen
Art. 545. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.
Art. 546. Wanneer de feiten, in het vorige artikel omschreven, gepleegd worden met het oogmerk om een bezitsaanmatiging op een erf te plegen, is de straf gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig frank tot tweeduizend frank.


Waaraan voldoet een deugdelijk metingsplan of proces-verbaal van meting?
Metingsplannen en processen-verbaal van afpaling hebben tot doel voor eens en voor altijd grenzen vast te leggen. Dit is slechts haalbaar indien die plannen aan minimumvereisten voldoen. Nochtans worden er nog steeds te veel plannen opgemaakt die daar niet aan voldoen! Essentieel is dat het plan de vorm en de afmetingen van het goed ondubbelzinnig weergeeft en het perceel situeert is in zijn omgeving. Dit kan niet wanneer een plan slechts de omtreksmaten van een perceel weergeeft. Dit kan wel met bvb de opgave van co÷rdinaten van de hoekpunten van het terrein en, tenzij onmogelijk, ook van vaste punten in de buurt.

De KLVOV (Koninklijke Vereniging van Landmeter-experten Oost-Vlaanderen) stelde reeds in 1976 volgende normen. Die normen werden door andere verenigingen overgenomen.

A. NOODZAKELIJKE ELEMENTEN
1. Datum van opmeting.
2. Naam, voornaam en adres van de gezworen landmeter-expert.
3. Ligging der percelen: gemeente, straat, kadastrale gegevens: afdeling, sectie, nr.
4. Verkaveling : kavelnummer, datum en nr. van verkavelingsvergunning.
5. Het aan het perceel grenzend openbaar domein met vermelding van juiste benaming en/of nummer van weg (atlas der buurtwegen) of waterloop (atlas der onbevaarbare waterlopen).
6. Interpretatie van de perceelsgrenzen en besluiten over de toestand van deze grenzen. (bvb. niet door uiterlijke tekenen kenbare grenzen, opgemeten volgens de aanduidingen van de opdrachtgever, enz.).
7. Beknopte beschrijving van de aard van de perceelsgrenzen door middel van symbolen of voluit geschreven aanduidingen in de tekst of op het plan. (bvb. gemene haag, private muur, midden gracht, enz.).
8. Beschrijving van de hoekpunten van de percelen (bvb. hoek gebouw), van de gevonden palen (met opgave van aard en afmetingen van de zichtbare delen), en van de geplaatste palen (met opgave van de aard en afmetingen).
9. Grafische situering van de bestaande gebouwen op de schaal van het plan met aanduiding van de aard (bvb. woonhuis, garage, enz.).
10. Een afzonderlijke nota met aangifte van zichtbare erfdienstbaarheden ten laste of ten voordele van het opgemeten erf, zonder interpretatie over de wettelijke grond ervan.
11. De gemeten of berekende lengte van alle zijden (grenzen) van het opgemeten perceel.
12. Voldoende meetgegevens (meetlijnen, co÷rdinaten, hoeken, parameters van niet rechtlijnige grenzen, enz.) zodat de geometrische vorm van de percelen volledig vastligt; de gegevens moeten toelaten de oppervlakte van de percelen op ondubbelzinnige wijze te berekenen.
13. Co÷rdinaten van voldoende vaste punten in de omgeving, waaraan het perceel moet worden vastgelegd.
14. Schaal van het plan en de noordpijl.
15. De oppervlakte van het gemeten perceel.
16. Datum en handtekening van de landmeter-expert.

B. NUTTIGE ELEMENTEN
1. Opgave van de voor de meting geraadpleegde documenten.
2. Kadastrale gegevens en eigenaars van de aanpalende percelen.
3. Bestaande wegverhardingen.
4. Breedte van de openbare weg of van de erfdienstbaarheid van overgang of uitweg.
5. Bij de meting toegepaste meetmethode en aangewende instrumenten.
6. Liggingsplan.

© landmeter-expert Jan Franšois
landmeter-expert Jan François - Gentse Steenweg 147 bus 5 - 9620 Zottegem - uw landmeter
 | algemene voorwaarden | landmeters-experten.be