Landmeter Landmeter
Klik hier voor een offerte!


Laat je gegevens na en
geef een goede omschrijving van je opdracht

Per kerende ontvang je reactie van je landmeter!


Contacteer landmeter-expert Jan François.
landmeter-expert Jan François

Algemene voorwaarden

algemeen
Alleen de onderstaande voorwaarden, naast de eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk door ons aanvaard.
Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijven de voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de bedoeling van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.

de landmeter-expert
Het beroep van landmeter-expert is wettelijk geregeld. De landmeter-expert put daaruit rechten, maar dient ook plichten na te komen.
De landmeter-expert oefent een vrij beroep uit. Vanuit zijn onafhankelijkheid en integriteit, maar ook vanuit zijn kennis waarborgt hij correct werk. De landmeter-expert garandeert niet dat bij discussies omtrent bvb de ligging der grenzen zijn klant het gelijk aan zijn kant zal krijgen.
Het staat de landmeter-expert vrij hem te laten bijstaan door een medewerker, collega of nog anderen.

de klant
De klant dient aan de landmeter-expert alle nodige en hem beschikbare informatie te verschaffen en medewerking te verlenen om de landmeter-expert toe te laten zijn opdracht correct uit te voeren. Indien de klant dit herhaald negeert staat het de landmeter-expert vrij zijn opdracht neer te leggen. De landmeter-expert is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

offertes
Onze offertes zijn, tenzij anders vermeld, 60 dagen geldig. Onze offertes houden geen enkele verplichting in, zelfs indien er een geldigheidstermijn van toepassing is. Bestellingen worden slechts beschouwd als definitief nadat zij door ons zijn aanvaard.

erelonen
De klant is aan de landmeter-expert een ereloon verschuldigd.
De erelonen dienen betaald te zijn binnen de 30 kalenderdagen na de datum waarop de ereloonnota is opgemaakt. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 15% per jaar, onverminderd de hoofdsom, nalatigheidinteresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten, met een schadebeding van minimum van 50,00 EUR.
De klant zal zijn klachten met betrekking tot de geleverde diensten per aangetekend schrijven, met de reden van protest, kenbaar maken aan de landmeter-expert binnen de 10 kalenderdagen na de datum van opmaak van de ereloonnota.

twisten
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken bevoegd waaronder het grondgebied van Zottegem valt.

aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de landmeter-expert is bepaald door de van kracht zijnde wetten.
De aansprakelijkheid voor lichte zichtbare en verborgen gebreken wordt conventioneel beperkt tot een periode van 1 jaar na de facturatie van het saldo. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is bovendien slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen een termijn van drie maanden na de dag dat de klant kennis had of had moeten hebben van het gebrek.
De klant aanvaardt dat de landmeter-expert nooit ter vrijwaring kan geroepen worden uit hoofde van hinder uit nabuurschap.
De landmeter-expert kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor laattijdige uitvoeringen, tenzij deze te wijten is aan een fout in zijn hoofde die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met een bewezen schade.
De landmeter-expert draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de handelingen of fouten van de anderen, tegenover wie hij geen enkele verplichting heeft. Er wordt dan ook overeengekomen dat hij met hen geen aansprakelijkheid in solidum draagt. Hij is slechts verantwoordelijk voor eigen fouten. De landmeter-expert heeft een verzekering onderschreven die zijn volledige burgerlijke aansprakelijkheid waarborgt. De geldelijke gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid zijn beperkt tot de maximale dekking verstrekt door de maatschappij. Deze polis is geldig afgesloten bij de maatschappij Protect onder polisnummer 00137/A.6500 conform het KB op de verplichte verzekering voor de landmeter-expert.
De partijen komen overeen dat in geval van betwistingen die verband houden met de uitvoering van de opdracht van de landmeter-expert elke partij de kosten en het ereloon van hun juridische, technische en andere raadslieden zelf draagt en deze post wordt uitgesloten van de eventueel te verhalen schade. De partijen kunnen elkaar niet ter vrijwaring roepen voor de betaling van kosten en erelonen van juridische, technische en andere raadslieden van andere partijen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij opdracht betrokken zijn.

studieopdrachten (toegevoegd 23/01/2009)
De landmeter-expert werkt enkel mee aan studieopdrachten indien de opdrachtgever er zich toe verbind om enkel te werken met geregistreerde aannemers voor de uitvoering van de daaraan gekoppelde werken.

Zottegem, 06 oktober 2008

Jan François
landmeter-expert
beëdigd voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde
ingeschreven bij het Beroepsinstituut van Landmeters-Experten onder nr. LAN 040656
Gentse Steenweg 147 bus 5 - 9620 Zottegem
tel en fax: 09/361 03 00
BE 0649 206 548

bank: 651-1467837-39
BIC: KEYTBEBB
IBAN: BE13 6511 4678 3739

© landmeter-expert Jan François
landmeter-expert Jan François - Gentse Steenweg 147 bus 5 - 9620 Zottegem - uw landmeter
 | algemene voorwaarden | landmeters-experten.be